elaine mathews mountain meadow
Mountain Meadow 30" x 36"